top of page

תחומי הפעילות

 • ביצוע סקרי אנרגיה ופרסום דוח עם המלצות.

 • הובלת תהליך ההתייעלות ע"פ סקרים.

 • פיתוח מערכת ייחודית להתייעלות אנרגטית דרך שינוי התנהגותי.

 • ליווי וניהול תהליכי החלפת ציוד.

 • בקרת צריכת אנרגיה בארגונים מרובי צרכנים: ניתוח רב מימדי בציר הזמן, השוואה בין צרכני אנרגיה שונים בארגון ומול מדדים מוכרים.

 • העברת ידע וכלים לניהול אנרגיה עצמי, לווי וסיוע שוטף ע"פ הצורך.

 • הקמה ותפעול מערכות בקרה והתראה על אירועי צריכת אנרגיה חריגים.

 • מדידת צריכת אנרגיה ומודלים להשוואות בתוך הארגון ומחוצה לו.

 • הצגת ביצועי אנרגיה  תקופתיים.

 • אחריות על הקשר והעבודה מול ספקי ציוד המשמש לצריכה או לבקרת אנרגיה.

מקורות אנרגיה  
 • בחירת מקורות האנרגיה בהתאם לצרכי הלקוח.

 • ניהול תהליכי מעבר בין מקורות אנרגיה וטכנולוגיות חליפיות (המרה לגז טבעי).

 • הורדת עלות קניית האנרגיה (קניית חשמל פרטי).

 • אחריות על הקשר והעבודה מול ספקי האנרגיה.

 • ניצול משאבי טבע , אנרגיה חליפית.

 

ניהול האנרגיה
התייעלות אנרגטית

 

 • השגת מימון ממשלתי.

 • קולות קוראים ומכרזים למימון תכניות בתחום האנרגיה מגופים ישראליים. (משרד האנרגיה) ובינלאומיים (האיחוד האירופאי).

 • בקרת חשבונות מול הסכמים, טיפול להחזרים במקרה של טעויות.

 • ניתוחים טכנו-פיננסיים של פתרונות חליפיים.

 

פיננסי
bottom of page